• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/nizamialemhareketi/
  • https://twitter.com/AlemHareketi
Türk İslam Birliği

Türk İslam Devletleri’nde Bilim Adamları

İlk Türk İslam Devletlerinde bilime büyük önem verilmiştir. Türk İslam Devletlerinde bilim alanında yapılan çalışmalar ve önemli bilim adamları hakkında bilgiler.

İslam dünyasında bilim alanında gelişme, özellikle fen, tıp ve felsefede olmuştur. Bilim alanında gelişme Emeviler döneminde başladı. Bu dönemde İran, Hint, Süryani ve Yunan dillerinden Arapça`ya tercümeler yapıldı. Tercüme faaliyetleri Abbasiler döneminde de devam etti. Yapılan tercümeler daha çok tıp, astronomi, fizik, kimya, matematik ve mantık gibi bilim dallarında yapılıyordu. Abbasi ve Endülüs halifeleri, bilim alanındaki çalışmalara büyük destek verdiler. Bağdat ve Kurtuba şehirleri, dünyanın en büyük bilim merkezleri durumuna geldiler.

a-) İslami Bilimler: Tefsir (Kur-an`ın ayetlerini yorumlamak ve açıklamak) ; kıraat (Kur-an`ın doğru okunmasını mümkün kılan bilim dalı) ; hadi ( Hz. Muhammed`in çeşitli konularda Müslümanları aydınlatmak ve Kur-an ayetlerini açıklamak için söylediği sözler) ; fıkıh (İslam hukuku) ; kelam ( İmanın esaslarını ortaya koyan ve bunu delilleriyle savunan bilim dalı).

b-) Akli Bilimler: Tıp, matematik, kimya, felsefe ve astronomi idi. Müslümanların bu bilim dallarını Arapça`ya yapılan tercümeler sonucu tanıdılar. Abbasi Halifesi Mansur zamanında başlayan tercüme faaliyetleri, Harun Reşid ve Memun zamanlarında büyük gelişme göstermiştir. Bu dönemlerde Yunanca, Farsça, Hintçe ve Süryaniceden çok sayıda eşer tercüme edildi.

Türk İslam Devletleri’nde Bilim Adamları

Farabî

Türkistan’ın Farab (Karaçuk) şehrinde doğmuştur.
Eserlerinin çoğu, Latinceye çevrilerek uzun yıllar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Batı’da Al-Phorobius adıyla tanınmıştır.
Yunan düşünürlerinin fikirlerini açıklayarak İslam düşünce hayatının gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur.
Aklı önemli noktada tutarak pozitif bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Farabî, Muallim-i Sani (ikinci Öğretmen) ismiyle tanınmıştır.
El Medinet’ül Fazıla en önemli eserlerindendir.
Gazali

Büyük Selçuklu Döneminde yaşayan Gazalî, Nizamiye Medresesinde öğretmenlik yapmıştır.
Siyasi ve bölücü din anlayışlarıyla mücadele etmiştir.
En önemli eseri ihya’ül Ulumiddin’dir.
Birunî

Gazneli Mahmut Döneminde yaşamış olan Birunî, matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
Bilimin ilerlemesi önündeki en büyük engelin serbest düşüncenin olmayışı olduğunu söylemiştir.
Enlem ve boylam dairelerini tespit eden Birunî, dünyanın güneş etrafında dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini ispatlamıştır.
Âsâr’ül-Bâkiye adlı eserinde Asyalı milletler hakkında bilgi vermekte ve astronomiden bahsetmektedir.
İbn-iRüşt

İspanya (Endülüs)’da yetişmiştir.
Endülüs Emevileri Döneminde yaşayan İbn-i Rüşt, Avrupalılara Aristo’yu tanıtmıştır.
İbn-i Rüşt aklın, inancın önünde tutulması gerektiğini savunmuştur.
Zemahşerî

Harzemşahlar Döneminde yaşamış olan Zemahşeri’nin Keşşaf ve Mukaddimet’ül-Edeb adlı gramer kitabı önemli eserlerindendir.

Harezmî

Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir.
Gebiri sistemleştiren Harez-mî’nin, Kitab’ül-Cebr Ve’l Mukabele adlı eseri bulunmaktadır.
Ömer Hayyam

Büyük Selçuklular Döneminin en ünlü bilgin ve şairlerindendir.
Matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır.
Celali takvimini hazırlamıştır.
Rubailer günümüze kadar ulaşan eserlerindendir.
İbn-i Sinâ

Avicenna olarak tanınan İbn-i Sinâ’nın El-Kanun Fi’t-Tıb adlı tıp kitabı dünyaca ünlüdür.
Kan dolaşımı üzerine çalışmalar yapmıştır.
UluğBey

Timur’un torunu olan Uluğ Bey aynı zamanda astronomi bilginidir.
Yıldızların Fihrist Cetvelleri adlı eseri yazmıştır.
Devrin bilginlerinden Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in öğrencisidir.
Ali ŞîrNevai

Timur Devleti zamanında yaşamıştır.
Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak bilinmektedir.
Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu göstermek amacıyla Muhakemet’ül Lügateyn isimli eseri yazmıştır.

Yorum Yaz - Arşiv   

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın